Soviet Union 1964 stamp Vladimir Mikhailovich Komarov